ఆకులు కాదు ఇవి బ్రహ్మాస్త్రాలు… తింటే ఆ సమస్యలన్నీ మటాషే.

ఆకులు కాదు ఇవి బ్రహ్మాస్త్రాలు… తింటే ఆ సమస్యలన్నీ మటాషే. ఆకులు కాదు ఇవి బ్రహ్మాస్త్రాలు… తింటే ఆ సమస్యలన్నీ మటాషే. ప్రదర్శన సమయంలో అనేక ఆరోగ్య…

Dimple Hayathi In Shankars Movie keerthi suresh