వాహనదారులకుగుడ్ న్యూస్ అక్కడ హెల్మెట్ లేకపోయినా జరిమానా లేదు

వాహనదారులకుగుడ్ న్యూస్ అక్కడ హెల్మెట్ లేకపోయినా జరిమానా లేదు వాహనదారులకు ఏపీ ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. హెల్మెట్ లేని వారికి జరిమానాలు వేయకండి కౌన్సిలింగ్ మాత్రమే…