పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ గీతానికి చాహత్ ఫతే అలీఖాన్ వెర్షన్

పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ గీతానికి చాహత్ ఫతే అలీఖాన్ వెర్షన్ ఫిబ్రవరి 13న పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ (పీఎస్ఎల్) ఎనిమిదో ఎడిషన్ ప్రారంభం కానుంది. అయితే 2023…