ఆంద్రప్రదేశ్ కొత్త రాజధాని తరలింపుకు డేట్ పిక్స్…

ఆంద్రప్రదేశ్ కొత్త రాజధాని తరలింపుకు డేట్ పిక్స్… ఆంద్రప్రదేశ్ ఏపీ నూతన రాజధాని రెడీ అయ్యేందుకు విశాఖ లో అడుగులు పడుతున్నాయి. విశాఖ నుంచి ఎప్పుడు పాలన…